About Gavin Watson

Preek-Padkos – 11 Oktober 2015

Tema: Ons wat die seën ontvang het, moet dit oordra, maar wat is geseënd?

Teksvers: Gen 1: 27 – 28; Gen 12: 1 – 3; Ef 1: 1 – 4

U het ook al agtergekom dat verskillende vertalings soms ’n spesifieke woord verskillend vertaal? Bv. Seën, Geseënd, Dit gaan goed, Welgeluksalig, Bless, Blessing, Blessed. Hoekom so verskillend?

Kyk hoe is die woord seën in die Bybel gebruik: In die ou Testament word die Griekse woord eulogia gebruik wat beteken : goed praat en seën. Die woord word meer as 400 keer in ou testament gebruik. Die begrip seën was reeds in pre- Israelitiese tyd gebruik. Een persoon kon ’n seën of ’n vloek oor ’n ander uitspreek. Seën is tydens geboortes, huwelike en sterftes gebruik. Enige iemand kon ’n seën uitspreek, maar sommige was “toegerus” om dit te doen bv. Josua, die priesters, profete en die Leviete. Die seën kon voorwaardelik uitgespreek word Bv. Deut. 28:2 of as ’n aanbiddings rol soos in Num.6: 22-27. Belangrik om te onthou was dat die Leviete het die seën uit gepreek, maar dit was God wat seën.

In die Nuwe Testament kom die begrip seën minder voor omdat dit ingeburger was in die Jode se gebruike, soos die seën voor die maaltyd of as dank / lof / aanbidding / eer aan God.

Van al die Nuwe Testament skrywers gee Paulus aan die begrip seën die grootste beklemtoning van die christologies karakter. Soos in Gal 3:28 en Rom 10:12 en Rom 12:14. Dit gaan nou nie meer oor Israel nie en die seën oor materiële nie, maar oor al die nasies….

die Nuwe Testament gebruik nie net die eulogia seën maar ook die makarios seën. Makarios beteken: “blessed, happy, fortunate.” Dit is die woord wat in die bergrede gebruik word.

Makarios soos is Matt:5 beteken: “a divine and godly joy, that joy that is secret in itself, that joy that is serene and untouchable, self contained, that joy that is completely independently of all chances and changes of life. Pain, sorrow and grief can’t touch it.”

Hierdie “joy” kom van ’n wandeling met God. Eff. 1:3 vat dit die mooiste saam: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.”

Seën en vloek staan teenoor mekaar. Jy ontvang die een of die ander. Jesus het aan die kruis al die vloek op hom geneem, dus bly die seën oor. Almal is dus geregtig om hierdie seën “makarios” te ontvang deur Jesus Christus.

Ons wat die Goddelike seën ontvang het, is verantwoordelik daarvoor dat ander dit ook ontvang. Kyk na die gebied rondom ons. Daar is ongeveer 5000 Moslems in die Paarl. Hoeveel Chinese of boeddhiste is daar in die Paarl? Het ons ook ’n verantwoordelikheid teenoor hulle? Moet ons die seën ook aan hulle bring? Ja, maar dit verg iets van ons. Betrokkenheid.

WE WILL NEVER CHANGE THE WORLD BY GOING TO CHURCH WE WILL ONLY CHANGE THE WORLD BY BEING THE CHURCH

Dan kan jy ook aan die Chinees sê: “ Yesu ai ni”- Jesus het jou lief

Ons moet egter eers seker maak dat ons verhouding met die Herereg is, dat ons verhouding nie besoedel is nie, dat ons verhouding nie lou is nie.

Hoe weet mens dit?

Kom ons kyk na 5 Chinese woorde wat gedurende Nuwejaarsdag op vlaggies gedruk word en dan oral op gehang word of aan mense gegee word.

Picture1

Apart beteken elke woord:

  1. Een
  2. Mens
  3. Tuin
  4. God

Gekombineerd beteken dit: Hy wat met God in die tuin wandel is geseënd.

Adam die eerste mens wat met God in die tuin gewandel het wat inderdaad geseënd….MAAR toe kom die sonde.

Jes. 59:1-2 “Die arm van die Here is nie te kortom te help nie en sy oor nie te doof om te hoor nie. Dit is die oortredinge wat skeiding (ou vertaling: skeidsmuur) gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.”

Adam het die intieme verhouding met die Here gekelder. Die gekombineerde 4 woorde word geskei en staan apart. God aan die eenkant en aan die ander kant: een mens tuin. Niksseggend.

  • Ons is ook nie immuun teen versoekings nie.

Slot:

As ons seën vir ander op geestelike vlak wil wees, moet ons daagliks self “met God in die tuin wandel”

Rom12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly geesdriftig, dien die Here.

Seën groet:

Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die Bose af te slaan.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die here is rondom jou om jou te beskerm.

Die Here is bokant jou om jou te seën

Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees

Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.

Amen

(Barnard Steyn)

EERSTE GEBOD: Ek belowe jou dat, as Ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie- Ek sal die eerste en ereplek in jou lewe hê

TWEEDE GEBOD: As Ek in jou hart is, belowe Ek dat jy geen gesnede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra.

DERDE GEBOD: As jy My liefhet, sê Jesus, belowe Ek jou dat My Naam nooit ‘n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word.

VIERDE GEBOD: As Ek die ereplek in jou lewe het, belowe Ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van die week in jou lewe sal wees. Dit sal vir jou ‘n vreugde wees om kerk toe te gaan – nie ‘n dag om teen op te sien nie, maar om na uit te sien!

VYFDE GEBOD: As Ek in jou lewe is, belowe Ek vir jou dat dit vir jou ‘n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy My sien wat hulle vir jou uitgekies en geleen het.

SESDE GEBOD: Ek belowe jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê doodmaak.

SEWENDE GEBOD: Ek belowe jou dat, as jy My liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee My ‘n plek in julle huwelik en Ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in My hande bewaar en vashou.

AGSTE GEBOD: As Ek op die troon van jou hart sit, belowe Ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal daagliks vra: Aan wie en waar kan ek aan ‘n ander iets GEE? Maar néém? Nee, nooit…….!

NEGENDE GEBOD: As Ek in jou lewe is, sal dit nie meer lekker wees om van ‘n ander kwaad te praat nie. Ek belowe jou dat Ek deur my Gees jou ‘n lojale mens sal maak wat van ‘n ander geen woord sal sê as dit nie iets goed kan wees nie

TIENDE GEBOD: Ek belowe dat Ek deur My Gees jou so sal vul met dankbaarheid dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat Hy dit nodig vind en as Hy gee, gee Hy altyd genoeg sodat niks jou sal ontbreek nie.

(Uit: Gebedeboek met liturgiese voorstelle van die Oos-Kaapse sinode van NG Kerk)

Groete

Ds. Nico Kriek