Archives

Category Archives: Preek-padkos
Suider-Paarl Gemeente > Preek-padkos

50 Dae van Jubel in gebrokenheid week 7 #MY KONING

Die uitdaging vir ons vandag is om vanuit die lydensweek gebeure iets van God se teenwoordigheid in ons lewe raak te sien, vanuit ons gebrokenheid.

Die teks verwysing van ons afgelope Sondag kom vanuit die verhaal van Jesus en Sy intog in Jerusalem. Lukas 19 en Johannes 12.

Ons is baie geneig om vas te hak by die wete dat ons grootliks jubel oor Jesus se intog op die nederige donkie. So kry die ou pak dier ook darem sy “moment of fame” in die mees bekendste boek in die wêreld.

 Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het,

gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom.13.Hulle het palmtakke gevat en Hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!” en:

Die Koning van Israel!”

 Tog is daar soveel meer rakende hierdie eerste momente voor Jesus letterlik na sy kruisiging op-pad is.

Die vraag wat ons vir mekaar moet vra is egter, is Jesus ons Koning van die hier en nou…

Kort na die moment waar Jesus deur die mense geloof en geprys word, staan hy stil en kyk af op die dorp voor Hom en begin huil…

Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil

42en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor.

 Die Realiteit hier is dat Jesus bewus is daarvan dat die mense vreeslik opgewonde is om Hom daar te hê, want daar is soveel wat hulle uit sy teenwoordigheid kan kry, gesien in die lig dat Jesus nounet blindes genees het, en deur die dorp van Lasarus gekom het ens.

Die vrae om onsself af te vra is:

Is Jesus Volledig Koning van my lewe.. van my Jubel/Joy…?

OF

Hou ons vas aan Jesus as Koning bloot net vir wat Hy gedoen het? Of vir dit wat Hy ook nou reeds doen en nog gaan doen?

 • As dit net vir wat hy gedoen het, is dit maklik om half vooruit te gaan en self bepalend te leef en Jesus in te skakel waar ons dink Hy Pas.
 • Indien ons Hom volledig Koning maak van ons lewe vir die hier, die nou, die gister en môre dan raak ons lewe een wat getuig van die Koning.

Mag hierdie Paastyd ’n tyd wees waar jy en jou gesin geleentheid kry om God te dank vir dit wat hy reeds vir julle gedoen het. Mag dit pertmanent ’n tyd wees om te fokus op dit wat God tans mee besig is en nog wil doen.

Geniet jou tyd saam die Koning wat bereid is om alles te gee vir jou…selfs Sy Seun.

Vrede

Vicus Kruger

50 Dae van Jubel in gebrokenheid – week 6 #Genesing

50 dae van Jubel in gebrokenheid

Ons 6de tema: #GENESING

In die Jubeljaar verwag Jesus van ons om, soos Hy, genesend met mense om te gaan. In Lukas 4 haal Jesus Jesaja 61 aan waar die profeet Jesaja noem dat hy gesalf is om die Blye Boodskap te verkondig, en op die ou end genesend met mense om te gaan. Jesus maak dit op Homself van toepassing, en as ons die genadejaar moet uitleef, moet ons genesing bring waar ons gaan. Lees gerus Jesaja 61: 1 – 3 weer.

Van die vroegste tye was fisiese gesondheid en geloof baie nou aan mekaar verbind. In die Bybel was dit die priesters wat mense gediagnoseer en gesond verklaar het, later in die kerkgeskiedenis het die nonne en geestelike werkers saam met die geestelike boodskappe ook medisyne uitgedeel. Soveel so dat as Jesus in die Middeleeue geskilder word, dit dikwels in die vorm van ‘n geneesheer in ‘n ‘apotheke’ of stoorruimte was waar medisyne gemeng en uitgedeel is.

3 Beelde wat vir ons uitstaan rondom genesing:

 • Jesus as Geneesheer

Die Bybel praat van die balsem van Gilead, ‘n salf wat uit die streek Gilead uit kom wat genesing bring, en Jesus word hiermee verbind omdat Hy die Christus, die Gesalfde genoem word wat mense fisies en geestelik kom gesond maak. Ons lees in Jes 61: 1 dat Jesus (soos Hy in Luk 4 dit op Hom van toepassing maak) is gesalf om gesond te maak, en in vers 3 vreugde te bring (letterlik vreugde-olie), om maw mense te salf wat die vreugde sal uitdra en so Bome van Redding vir mense sal wees.

 • Olie

Een van die belangrikste geneesmiddels was olie of salf. In Engels is daar ‘n mooi woordspeling omdat die stam van salvation en salve dieselfde is. Ons word genees deurdat ons gered word.

Jesus Christus is vernoem na die alledaagse olie, kristos-olie van daardie tyd. Daardeur wil Jesus sê dat hy vir die alledaagste mens gekom het, dat almal Hom kan bekostig, en dat Hy almal wil kom genees.

In ‘n olyf is daar olie, maar dit moet eers gepers word voordat olie vrygestel word. Die Bybel sê so mooi dat deur Jesus se wonde (sy gebrokenheid) het daar vir ons genesing gekom.

 • Lig

Olie word ook gebruik om lampe aan te steek, soos ons weet uit die storie van die wyse en dwase meisies. In die tempel was daar lampe wat altyd moes brand wat genoem is ‘Die lig vir die wêreld’. Toe Jerusalem venieting is, is die lampe uitgedoof, en met die terugkeer van die Jode het hulle ontdek dat daar nie meer olie is om dit aan te steek nie. Eendag ontdek hulle toe vate olie wat weggesteek is, en kon dit aansteek. Die olie was weg, maar het op die regte tyd te voorskyn gekom. Soos Jesus. Daarom het dit betekenis gehad toe Jesus aankondig: “Ek is die Lig vir die wêreld.”

Gespreksvrae:

 1. Jesus het alles wat nodig is dat ek en jy gesond kan word….Wat is dit wat jy nodig het?
 2. Dink aan jou verhoudings, dink aan dit wat jy rondom jou sien. Watter soort genesing het jou gemeenskap nodig?
 3. Wat is die eerste ding wat jy moet gaan doen sodat mense rondom jou gesond kan word? Dalk Jesus se liefde gaan verkondig? Dalk deur ‘n sagte woord salf gaan smeer aan iemand se seer?

50 Dae van Jubel in gebrokenheid – week 5#Versoening

50 dae van Jubel in gebrokenheid

Ons 5de tema: #VERSOENING

Die Jubeljaar vra dat ons anders met genade moet omgaan, dat ons moet vergewe, moet vergewe, vrygewig wees, en dan moet versoening ons hoofagenda wees. Versoening kom van die Griekse woord ‘alasso’ wat ‘n handelsterm is en iets beteken soos ‘money exchange’, uitruil ens. Want versoening is ‘n ruiltransaksie waar Jesus sy lewe kom gee het in ruil daarvoor dat ons met die Vader versoen kan word. Dit is die Blye Boodskap. Ons het beweeg van dismarmonie met God na harmonie, en van vyandskap en gebrokenheid na vrede en heelheid.

En ons word in 2 Kor 5: 14 – 21 aangestel as bedienaars van hierdie versoening. Soos ‘n kelner wonderlike kos moet aangee, moet ons die Blye Boodskap van ons wat deur Jesus met die Vader versoen is, vir mense aangee. En dan gaan dit verder en ons herstel ook ander verhoudings, soos met ander mense en met die natuur.

Hoe lyk die proses waar ons met mense versoen word dan? Eers moet jy vergewe, dan moet daar versoening wees en eers dan kan iemand regtig genesing ervaar.

So vergifnis en versoening is nie dieselfde nie, maar deel van dieselfde proses. Waar vergifnis onmiddelik gebeur, lê die toets of dit onvoorwaardelik is daarin of daar oorgegaan word in versoening. Versoening is die herstel van verhoudings, en omdat God ons verhoudingswesens gemaak het, is dit altyd die ultimate doel. God sal nooit vir ons iemand laat vergewe en dan tevrede wees indien ons nie versoen nie.

Natuurlik is dit moeilik! Hoe versoen ek met iemand wat iets verskrikliks aan my gedoen het? Daarom is dit soos ‘n metronoom wat heen en weer swaai en die ritme van die musiek aandui, en sy doel is om die musiek reg voort te bring. So sukkel ons tussen geloof en twyfel, tussen hoop en wanhoop, tussen vergifnis en oordeel. En te midde van ons pogings is die ‘musiek’ die verhoudings wat herstel word. En dit is waarvoor Jesus gekom het: ook ter wille van die versoening van my met my vyande.

En dit is ‘n geloofsdaad omdat ek in geloof die stap neem om God te vertrou. Ek weet nie altyd hoe my versoeningspoging more gaan lyk nie, ek weet nie of die ander persoon ook gaan wil versoen nie, maar ek weet ek moet in die geloof aanhou tot die ander persoon ook wil versoen, want daar is verhoudings op die spel, en dit is God se hart. Hy het sy Seun daarvoor gegee. Ek moet God vertrou dat Hy die God van die verbond, die God van die Bybel is, en dat Hy die versoeningsverhaal bly skryf in my en jou lewe, spesifiek in Lydenstyd waar versoening begin is.

En hierdie Bediening van die versoening is aan ons toevetrou.

Geselsvrae:

 1. Wat maak dat versoening so moeilik is?
 2. Met watter mense sukkel jy die meeste om versoenend te leef.
 3. Wat maak dat ek nie versoening kan uitleef nie?
 4. Wat is die eerste tree tot versoening wat jy gaan gee?

50 Dae van Jubel in gebrokenheid – week 4 #Vrygewigheid

50 dae van Jubel in gebrokenheid

Ons 4de tema: #VRYGEWIGHEID

So hoe pas dit by die Jubeljaar-tema in? Goeie vraag!

Ons lees in Lukas 4 waar Jesus die genadejaar aankondig, dat die mense vrygewig moes wees: hulle moes mense se vryheid, grond en menswaardigheid teruggee! En net die feit dat Jesus hieroor praat, wys dat dit nogal ‘n sensitiewe ding vir die Jode was. Wel, die realiteit in Bybel is suinigheid ‘n siekte van die tyd was. Andy Stanley sê dat die teenmiddel van die siekte vrygewigheid is. Jesus praat meer hieroor as ook gebed, hemel of hel. Omtrent ‘n derde van sy gelykenisse gaan oor hoe ons ons besittings moet aanwend.

Interessant dat geld nie ‘n euwel vir God is nie, maar wel geldgierigheid, en ‘for that matter’ enige-iets wat ons belangriker as God stel ( 1 Tim 6: 10)

Lees gerus 2 Korintiërs 9: 6 – 15. Merk al die dele wat handel oor vrygewigheid, om te gee, hoe om te gee en vir wie om te gee. En kyk na die gevolge en wins wat dit tot gevolg het!!

Kortliks die volgende:

2 Algemene Beginsels oor besittings of dinge in die Bybel:

 • Alles wat ons nog ooit gehad het en ooit sal hê, behoort aan God (vgl Ps 24: 1)
 • God moet belangriker as enige-iets wat jy het, wees. Anders is dit verkeerd. Dit kan geld wees, of ander mense of dinge om my werk….

So, dit wat ek besit of deel maak van my lewe, het ‘n geweldige invloed op die mens se lewe. Daarom wil die Jubeljaar hê ek moet my gedagtes van die begin af reg rig. My ‘mindset’ moet reg wees.

Hoe moet ons dink oor gee? Vers 7 sê dat ons moet gee soos ons in ons hart besluit het. Dit gaan meer hoor verbintenis en hoekom jy gee as oor hoeveel jy gee. Daar is ‘n groot verskil tussen hoe die wêreld en God na ‘gee’ kyk: Die wêreld sê: maak bymekaar, gebruik wat jy nodig het, gee indien jy oor het weg. God sê: Gee eerste vir My, en leef van wat oor is. En vertrou My dat jy sal uitkom met dit wat jy oor het!

Vir die Israeliet in die OT het die beginsel van die ‘eersteling’ gegeld: hulle moes die eerste 10% van hulle koring, vee, inkomste ens. vir God en die tempeldiens gee. Dit is ook hoe God oor gee gedink het toe Hy sy Seun, Jesus as eersteling (1Kor 15) gegee het. Stephan Joubert noem dat die beginsel nie ‘n 10de moet wees nie, dit is ‘n manier om by die punt uit te kom dat ALLES aan God behoort. As jy net ‘n 10de gee en niks anders nie, wil jy net die ‘bare minimum’ vir God gee.

Jy het nie geloof nodig as jy eers jou uitgawes wil betaal, en dan van dit wat oor is wil gee nie!!!

God se instruksies:

 • Wees vrygewig (v6) , wie karig saai, sal karig oes; God vra konstante vrygewigheid!
 • Gee blymoedig (v7)

Watter voordele is in vrygewigheid vir my?

 • Goeie opbrengs: v 6 volop saai, volop oes, v 7 altyd genoeg, v10 selfs meer, v 11 selfs ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.
 • Ek kan help met ander se behoeftes ook (v 12)
 • My getuienis maak dat ander ook dankbaar teenoor God is! (v 13)

‘n Paar moeilike vrae. Check jouself:

 • Wat sou gebeur as ek jou vra om jou maandelikse dankoffer vanoggend vir die persoon langs jou te gee, en dan syne in te betaal? Wat sal dit getuig van wat in jou hart aangaan? Hoe gesond sou die kerk se finansies gewees het, as almal gegee het soos jy gee?
 • Hoe gesond sou die kerk gewees het as almal betrokke was soos jy betrokke is?
 • Hoe goed sou dit wat ons vir kinders bied, gewees het as almal diensbaar soos jy was?

Geselsvrae:

 1. Hoekom moet ons vrygewig wees? Wat maak dat dit so moeilik is?
 2. In watter deel van jou lewe is dit vir jou die moeilikste om vrygewig te wees?
 3. Wat is ‘n moontlike eerste stap op die pad na vrygewigheid? Hoe voel jy daaroor om dalk nie ‘n 10de nie, maar ‘n 100ste as eersteling vir God te gee?

“Without a rich heart, wealth is an ugly beggar.” – Ralph Waldo Emerson

50 Dae van Jubel in Gebrokenheid – week 3 #Vergifnis

50 dae van Jubel in gebrokenheid

Dit is Lydenstyd. Ons dink aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dit vul ons met onuitspreeklike vreugde en dankbaarheid. Terselfdertyd raak ons gebroke as ons die seer en stukkendheid van mense en verhoudings rondom ons sien. En ons weet: ons Vader wil ons gebruik om in die voetspore van Jesus die wêreld te help heel maak. Dit is die Genadejaar, die Jubeljaar (vgl Luk 4: 18 – 19).

Ons 3de tema: #VERGIFNIS

In die kern van die herstel van verhoudings op alle vlakke, wat die jubeljaar wil laat gebeur, is dat ons ‘n lewe van vergifnis moet lewe.

Gestel jy sit elke Woensdag jou vuilgoedsakke uit net om dit vinnig terug te bring en in jou kombuis te hou. Dit gaan siek maak, en keer dat jy ordentlik kan kos maak en gesond lewe! Vergifnis werk net so. As jy dink jy vergewe iemand, maar jy sukkel om dit oor en verby te kry, hou dit jou terug: jy sukkel in jou persoonlike emosionele lewe, jy sukkel geestelik, jy voel net eenvoudig jy kan nie vorentoe gaan nie.

In die Jubeljaar moes die Israeliete mense kwytskeld van ‘n klomp oortredings, maw mense kans gee om met ‘n skoon bladsy te begin. Daarom moes hulle jubel, omdat hulle mense vrygemaak het van klomp skuldgevoelens, en self ook vrygeword het van ander mense se ‘dinge’ wat hulle gevange gehou het.

 • Vergifnis begin nie by my nie, maar by God. Hy is die voorbeeld. Miga 7: 18: Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde.

 

 • As ek self gaan probeer vergewe, gaan ek altyd sukkel. Dit is nie ‘n wet wat ek moet doen nie, maar iets wat ek moet doen omdat ek vergewe is, dws uit dankbaarheid.
 • Vergifnis is nie op voorwaarde dat iemand skuld bely nie. Dit is meer ‘n ding oor myself as oor iemand anders. Dikwels moet ek myself, of vir God vergewe, voor ek iemand anders kan vergewe.
 • Vergifnis is nie ‘n metodiese resep nie, maar ‘n geloofsreis waar ek baba-treetjies gee deur klein dade van liefde te doen. Dalk moet ek in hierdie Lydenstyd net eers een ‘vuilgoedsak’ in die vuilgoedblik gooi.
 • Om te vergewe en te vergeet en te vertrou gebeur nie alles meteens nie: Vergifnis gebeur dadelik, en vergeet en vertrou is deel van hierdie geloofsreis.
 • Biskop Tutu: Vergifnis beteken nie ek vergeet die verlede nie, maar ek onthou dit op ‘n manier wat my help om in die toekoms nie as ‘n gevangene te leef nie.
 • Daar is nét vergifnis nodig waar daar onvergeeflike dade gedoen is. En juis dan vra Jesus: 70 x 7 keer!
 • Vergifnis word ‘n plek waar 2 mense met mekaar se kwesbaarheid identifiseer.

Geselsvrae:

 1. Hoekom moet ons vergewe? Wat maak dat dit so moeilik is?
 2. Wat is die gevolge van onvergifnis? Wat is die gevolge van vergifnis?
 3. Wat is ‘n moontlike eerste stap op die pad na vergifnis?

Kyk: Just forgive: https://www.youtube.com/watch?v=1VUCK2MZty4

 

50 Dae van Jubel in Gebrikenheid – week 2 #Oorgawe

50 dae van Jubel in gebrokenheid

Wanneer Jesus die genadejaar aankondig, kan ons nie die jaar voluit leef indien ons nie God se genade self beleef, om dit dan uit te deel nie. Ons is

genadige mense, wat beteken God is in ons aan die werk

en dit maak dat ons sien waar genade nodig is, en dit uitdeel waar ons ookal kan.

Ons 2de tema:

#Oorgawe

Implisiet in Jesus se aankondig van ‘n nuwe bedeling in is ‘n keuse wat ons moet maak om onsself oor te gee vir dit wat God wil laat gebeur:

Lukas 4: 18 – 19: “Die Gees van die Here is op My

omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.

Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

 

Oorgawe is ‘n proses waar jy jouself in ‘n vreemde mag se hande plaas – soos wanneer jy oorgee (surrender) in ‘n oorlog aan ‘n vreemde vyand, of oorgee aan ‘n siekte wat jy nie weet hoe more gaan lyk nie. Of dalk oorgee aan die lewe omdat dit voel jou planne werk nie, die lewe is nie regverdig nie en ek sien nie meer kans nie. Dit is dan wat Jesus ons uitnooi om ons aan Hom oor te gee, en te weet dit is nie ‘n vreemde mag nie, maar ‘n veilige Mag wat self die pad van oorgawe geloop het, tot aan die kruis deur sy lewe te gee.

In die 50 Dae wil ons onsself oorgee (soos 25 jongmense wat Sondag hulle geloof bely het), maar in die lydenstyd wil ons onsself spesifiek daagliks gee om deur die Here gebruik te word waar mense vasgevang is in vrees, ongelukkigheid, verslawing, siekte, hooploosheid, sonde….

‘n Teksvers wat kan help: Rom 12: 1-2: 1En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Geselsvrae:

Wat dink jy vra Jesus vir jou as Hy wil hê jy moet jou hele lewe oorgee aan Hom?

Hoe gaan jou huwelik, gesin en gemeenskap verander as ons ons oorgee?

Wat is daar wat jy moet op ‘offer’ sodat jy meer in God se wil en plan kan wees?

Kyk gerus na die clip: https://www.youtube.com/watch?v=kWVXrvrLN_s

Gaan ook na Suider-Paarl Gemeente se facebook page en kyk na die samevatting van Sondag se diens.