Hierdie week se tekste:

Psalm 19

Eksodus 20:1-17

Johannes 2:13-22

Fokusteks: 1 Korinthiëirs 1:18-25

18Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 19Daar staan tog geskrywe: “Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak.” 20Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? 21Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo. 22Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, 23maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin, 24maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 25Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense.
Paulus is pynlik bewus van die kerk in Korinte se broosheid – krake wat sigbaar word in verdeeldheid en onenigheid (1:10-17). Hy weet wie die gelowiges in Korinte vroeër was (1:26-31); hy is net so bewus van sy onvermoë as mens en apostel (2:1-4). Te midde van dié dubbele bewustheid van onvermoë, getuig hy in 1 Korinthiërs 1:18-25 van Christus as die krag en wysheid van God.