Inligtingswette

DIE WET OP DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPIA)

Die POPIA-Handleiding verskaf die riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting.    Hierdie handleiding is by die kerkkantoor ter insae.

Die Wet maak ook voorsiening dat daar te enige tyd aangevra kan word watter persoonlike inligting daar van ’n lidmaat gehou word en skryf voor hoe daar gevra kan word om dit te wysig of te vernietig.

Die volgende dokumente is van toepassing:

 1. Die wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013.
 2. Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting.
 3. Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting.

Bogenoemde dokumente by punte 1-3 kan op die webblad van die NG Kerk in SA (Wes-Kaap) bestudeer word:   https://www.kaapkerkadmin.co.za/popia/

WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING:  WET 2 VAN 2000 (PAIA)

Volgens die Wet moet elke privaat liggaam (en dus ook elke gemeente, ring en sinode) by die Menseregtekommissie registreer en ’n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van die instansie.  Die Kerk-Argief is namens die gemeentes, ringe en sinodes van die NG Kerk geregistreer as verantwoordelike instansie om almal se inventarisse op datum te hou.

Sien by hierdie skakel die PAIA handleiding.

Ander dokumente wat betrokke is by ’n aansoek om inligting in terme van hierdie Wet:

 1. Die wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000
 2. Vrystelling
 3. Die Kerkorde
 4. Kostebeleid vir die versoek van inligting
 5. Vereiste tydperk vir die bewaring van rekords
 6. Vorm C

Dokumente van die Menseregtekommissie

 1. Webblad van die Menseregtekommissie: http://www.sahrc.org.za/
 2. PAIA pamflet
 3. Jou Regte (volgens die Menseregtekommissie)

Bogenoemde dokumente t.o.v.  PAIA punte 1-6 en die Menseregtekommissie punte 1-3, kan op die webblad van die NG Kerk in SA Argief bestudeer word: https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/ 

Navrae kan gerig word aan: [email protected] of telefonies by 021 863 2700.