Pinkster met Ds. Danie du Toit

Covid-19 hulp

Suider-Paarl Gemeente het ‘n kontakpunt geskep vir lidmate wat Covid-19 hulp benodig. Klik op die Covid-19 hulp knoppie hieronder om vertroulik met ons kontak te maak.

Eredienste

Weens die derde vlaag Covid-infeksies wat ons tans beleef, het die Gemeenteraad besluit om ons eredienste vanaf Sondag, 20 Junie slegs aanlyn te hou tot verdere kennisgewing. Ons eredienste kan gevolg word op ons webtuiste, Youtube-kanaal of Facebook-blad. Ons deel ook weekliks via WhatsApp skakels na ons aanlynbediening. Kontak asseblief die kerkkantoor telefonies by 021 863 2700 indien u nog nie deel is van ons WhatsApp groep nie.

Doop

Vanweë vlak-4 inperking het ons nou ongelukkig geen doopgeleenthede nie.

Bybelstudie

Ons weeklikse Bybelstudie gaan aanlyn voort.  Kontak asb vir ds. Theo Hay om deel van die Bybelstudie WhatsApp groep te word om op hoogte te bly van die reëlings.

INLIGTINGSWETTE

DIE WET OP DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPIA)

Die POPIA-Handleiding verskaf die riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting.    Hierdie handleiding is by die kerkkantoor ter insae.

Die Wet maak ook voorsiening dat daar te enige tyd aangevra kan word watter persoonlike inligting daar van ’n lidmaat gehou word en skryf voor hoe daar gevra kan word om dit te wysig of te vernietig.

Die volgende dokumente is van toepassing:

 1. Die wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013.
 2. Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting.
 3. Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting.

Bogenoemde dokumente by punte 1-3 kan op die webblad van die NG Kerk in SA (Wes-Kaap) bestudeer word:   https://www.kaapkerkadmin.co.za/popia/

WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING:  WET 2 VAN 2000 (PAIA)

Volgens die Wet moet elke privaat liggaam (en dus ook elke gemeente, ring en sinode) by die Menseregtekommissie registreer en ’n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van die instansie.  Die Kerk-Argief is namens die gemeentes, ringe en sinodes van die NG Kerk geregistreer as verantwoordelike instansie om almal se inventarisse op datum te hou.

Sien by hierdie skakel die PAIA handleiding.

Ander dokumente wat betrokke is by ’n aansoek om inligting in terme van hierdie Wet:

 1. Die wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000
 2. Vrystelling
 3. Die Kerkorde
 4. Kostebeleid vir die versoek van inligting
 5. Vereiste tydperk vir die bewaring van rekords
 6. Vorm C

Dokumente van die Menseregtekommissie

 1. Webblad van die Menseregtekommissie: http://www.sahrc.org.za/
 2. PAIA pamflet
 3. Jou Regte (volgens die Menseregtekommissie)

Bogenoemde dokumente t.o.v.  PAIA punte 1-6 en die Menseregtekommissie punte 1-3, kan op die webblad van die NG Kerk in SA Argief bestudeer word: https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/ 

Navrae kan gerig word aan: [email protected] of telefonies by 021 863 2700.

person holding white and orange plastic bottle

Inenting: Ja of nee 

Baie mense vra die afgelope tyd: Moet ek ingeënt word? Wat is die regte ding om te doen? Hoe weet ek as gelowige hoe ek moet optree? Die kerk moet asseblief leiding gee! Daar is mense tussen ons wat na weerskante toe glo: die een uiterste is mense wat, glo die inenting is van die bose. Aan die ander kant is daar mense wat sonder om twee keer (of hoegenaamd) te dink, vir die inentings kies.

Hier is ’n paar beginsels wat ons as Gemeenteraad dink belangrik is:

 • Ons glo dat die wetenskap en geloof nie teenoor mekaar staan nie. Terwyl die wetenskap vir ons meer ‘bewyse’ gee vir dit wat ons verstaan ons moet doen, gee geloof op ’n ‘sagter’ manier vir ons rigting oor wat ons moet doen. Daarom mag ons as gelowiges die wetenskap vertrou om vir ons leiding in sake soos inenting te gee; Ons mag maar bid vir genesing, en ook vertrou op die navorsing wat gedoen word. Paulus sê ons kan vir God leer ken deur die Skepping. Geloof en wetenskap praat met mekaar.
 • Medisyne is ’n gawe van God. Daarom kan mens bid vir genesing, en steeds medisyne en inentings gebruik. Dit kanselleer nie jou vertroue in God nie.
 • Ons glo die Here gee vir ’n mens gawes. Ons wil soms kennis wat nie in ’n spesifieke veld tuishoort nie, gebruik om dinge in daardie veld te verklaar. Ons kan byvoorbeeld nie iets wat in die Bybel geskryf staan, noodwendig gebruik om ’n mediese toestand te verklaar, of ’n mediese oplossing te bring nie. Ons moet die medici vertrou, want God werk ook deur navorsers en dokters. Daarom moet ons vir hulle bid en ons moet krities op onsself wees en vra: op grond van watter bronne neem ons die besluite wat ons neem? ’n Mens kan nie ’n teologiese bron gebruik om ’n wetenskaplike probleem op te los nie. Ons sal nie van ’n predikant verwag om ’n vliegtuig veilig van die Kaap na Johannesburg te vlieg nie, ons sal eerder ’n opgeleide loods wil vertrou.
 • Ons het nie al die inligting om te sê of entstowwe goed of sleg is nie. Die wetenskap kan vir ons sê die siekte het so ontstaan, en daarom bied ons hierdie entstof aan. Die kerk se rol is om mense te help om hul storie binne God se groter storie te sien, en God se genesing en versorging dikwels te midde van klomp vrae en hartseer te beleef.
 • Mense sê dikwels die teenoorgestelde van mekaar oor inenting. Ons moet oorweeg wat is die waarheid, en wat is dit wat goed is. God praat op allerlei maniere met ons deur verskeie bronne: die kerk, die Skrif, maar ons weet nie alles nie. Ons weet nie wat gaan gebeur as ons die entstowwe gebruik of nie gebruik nie. Dalk moet ons in nederigheid erken dat daar mense is wat op sekere gebiede meer weet as ons.
 • God is nie irrasioneel nie, en geloof moet ons ook nie so maak nie. God is ’n God wat orde en goedheid in die wêreld bring, en as dit deur die medici kom, moet ons met ’n oop gemoed daarna luister.

So dit is dus moeilik om voorskriftelik te wees. Ons wil voorstel dat elkeen doen soos wat die Here hom / haar lei. Daar is nie ’n maklike ‘reg’ of ‘verkeerd’ nie. Ons behoort met God te bly praat oor die inenting en oor die seer wat die virus bring, en dan in geloof doen wat ons glo reg is. Ons wil as gemeente nie iemand anders se besluit veroordeel nie, maar respekteer verskillende gedagtes hieroor.

Uitreike na Suid-Oos Asië

Suider-Paarl Gemeente ondersteun die Suid-Oos Asië HUB se uitreike na hierdie land. Lees gerus ook die SOA HUB se nuusbrief hier

Bybel Toep

        

Almanak

 Kliek hier vir die 2021 Almanak


Dankoffers

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer. Per debietorder (vra ‘n vorm aan by [email protected]) Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede) Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Finansiële navrae: Madeleine Fourie (021 – 863 2500)

Snapscan

Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.